កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ ២០១០-២០២៩

NFP 2010-2029

NFP Strategic Programmes 2010-2029 Khmer (7.7 MB)

NFP Background Document Khmer (3.8 MB)

 

NFP Strategic Programmes 2010-2029 English (6.4 MB)

NFP Background Document English (3.1 MB)

ផែនការ
Plans

danida_eu-1