កិច្ចប្រជុំ TWG-FR

TWG-FR Meeting

[/toggle]

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤៦ (47th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 47th TWG-FR Meeting (18.7 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

4-1 Progress on the Implementation of NFP Work Plan 2016 (76.0 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

4-2 NFP Work Plan 2016-18 (77.5 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

5-1-Progress Report Of TWG-FR JMI-2014-2015 (48.8 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5-2-Propose New TWG-FR JMI-2016-2018 (21.2 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

7.Cambodia action for achieving commitment’outline COP21 (119.0 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) https://youtu.be/GgS5oLAtqAY

[/toggle]

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤៦ (46th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 46th TWG-FR Meeting (18.9 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

4-Updated TWG Guideline (120.4 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

5-TWG-FR Work Plan 2016-Draft (14.4 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

6-1-Completion Report on Implementing NFP WP 2015 (120.4 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

6-2-NFP Work Plan 2014-18 (76.7 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

8-Cambodia REDD+ Update (198.0 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

9-Update Of Task Group-1 Forest Financing (385.2 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

10-Update Of Task Group-2 Community Forestry (2.0 MB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

11-Update On COP21 (559.1 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) https://youtu.be/dELKj6DCnaY

[/toggle]

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤៥ (45th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 45th TWG-FR Meeting (21.4 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

3-1-NFP Work Plan 2015-Sep (79.5 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

3-2-NFP Work Plan 2015-18-Sep (88.3 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

4-Update Of Task Group-1 Forest Financing (685.0 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5-Central Cardamoms Protected Forest Trust Fund (773.8 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

6-Update Of Task Group-2 Community Forestry (1.8 MB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7-Update The Development Of NPASMP (182.4 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes Of 45th TWG-FR Meeting (268.1 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) https://youtu.be/VQ8KgzL_c4I

[/toggle]

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤៤ (44th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 44th TWG-FR Meeting (19.1 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

2-The 1st NTFP Forum (1.3 MB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

4.1-Progress On The Implementation Of NFP Work Plan 2015, (98.7 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

4-2-NFP Work Plan 2015-18 (109.2 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5-Update Of Task Group 2 Community Forestry (1.3 MB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

7-Update Cambodia-Korea REDD+ Joint Project (1.3 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes Of 44th TWG-FR Meeting (282.2 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) https://youtu.be/3iefsiw6SmI

កិច្ចប្រជុំពិសេសនៃក្រុមការងារ TWG-FR (The Special TWG-FR Meeting)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

1-TWG-FR Strengthening Exercise (809.5 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

2-1 Progress Report Of TWG-FR JMI 2014-18 (429.7 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

2-2 Progress TWG-FR JMI-2014-2018-Khmer (72.4 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

3-Current TWG-FR Performance (46.5 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

4-Program-Based Approach and Use of Country Systems (291.7 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) https://youtu.be/weUaWaPNmqQ

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤៣ (43rd TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 43rd TWG-FR Meeting (100.1 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

2-TWG-FR Work Plan 2015-Draft (11.7 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

3-TWG-FR Strengthening Exercise (268.4 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

4 JMI Community Forestry Strengthened And Increased (1.6 MB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5 JMI Reforestation On Non-forest (749.4 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

6 JMI Establish Protected Forests & Wildlife Conservation (59.2 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7 JMI Sustainable Forest Financing Program (848.5 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

8 Plan Of Road Construction In Mondulkiri (2.8 MB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

9-Progress on Development of National REDD+ Strategy (110.7 KB)

បទបង្ហាញ៩ (Presentation​ 9)

10.1-Completion Report of NFP Work Plan 2014 (224.6 KB)

បទបង្ហាញ១០ (Presentation​ 10)

10.2-Updated NFP Work Plan 2014-18 (89.5 KB)

បទបង្ហាញ១១ (Presentation​ 11)

11-Update National Strategic Mgt. Plan of Protected Area (183.5 KB)

បទបង្ហាញ១២ (Presentation​ 12)

12.1-Status of Partnership for Forestry & Fisheries Project (1.3 MB)

     12.2-Video of Partnership for Forestry and Fisheries Project
កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes of 43 TWG-FR meeting (418.5 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) https://youtu.be/IuSPnujkcqw

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤២ (42nd TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 42nd TWG-FR Meeting (36.6 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

4-1-Progress Annual NFP WP 2014-updated (202.0 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

4-2-NFP Work Plan 2014-18-updated (101.8 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

5 Update Of Task Group 1 Forest Financing (261.8 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

6 Update Of Task Group 2 Community Forestry (81.4 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes Of 42nd TWG-FR Meeting (626.3 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/L0JPnMSRY1E

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤១ (41st TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 41th TWG-FR Meeting (38.1 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

4-Progress on Implementation of Annual NFP WP 2014 (154.2 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

4-Update Of NFP Work Plan 2014-18 (51.6 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

5-Update Of Task Group 1 Forest Financing (137.3 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

6-Innovative Forest Financing (267.6 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

7-Update Of Task Group 2 Community Forestry (80.7 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

8-Update Progress Of REDD+ Projects In Cambodia (1.4 MB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

9-Update preparatory work for developing strategic plan (551.0 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes Of 41st TWG-FR Meeting (2.6 MB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/M9F8YiC3RMM

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤០ (40th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 40th TWG-FR Meeting (48.8 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

2 Update On The Establishment Of A Joint Working Group (185.8 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

3 Report On The Implementation Of NFP WP 2013 & 2014-18 (74.2 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

4 State Land Registration Process Of The CF (182.8 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5 The Recent Illegal Forest Activities In Newspapers (472.8 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

6 Update Of Task Group 1 Forest Financing (287.4 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7 Update Of Task Group 2 Community Forestry (190.1 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes Of 40th TWG-FR Meeting (91.5 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/cinWkT8faQ8

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៩ (39th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 39th Meeting (26.7 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

2 TWG-FR Work Plan 2014 (15.8 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

3 Report On TWG-FR Performance (41.5 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

4.1.1 JMI Forest Demarcation And Community Forestry (1.7 MB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

4.1.2 JMI Reforestation (1.7 MB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

4.4.1 JMI Agreement On Purchasing Carbon Credit (55.3 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7 Task Group 1 Forest Financing (439.4 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

9 Framework of National Protect Area Strategic Mgt Plan (69.7 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes Of 39th TWG-FR Meeting (107.3 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/1jY6-jsNbTU

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៨ (38th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 38th TWG-FR Meeting (39.1 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation 1)

4.1 Progress Of Implementing NFP Work Plan 2013 (50.3 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

4.2 NFP Work Plan 2014-18 (30.1 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation 3)

5.1-FA Programs And Indicators (140.4 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5.2-FA Input To NSDP 2014-2018 (268.3 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

6 Call For Funding To Update NFP (77.7 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7 Community Forestry Task Group (144.6 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

8 Task Group 2 Community Forestry (453.1 KB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

9 REDD+ Pilot Project In Nepal (1.0 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 38th TWG-FR Meeting (104.3 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/b_MgW3aGFKY

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៧ (37th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 37th TWG-FR Meeting (58.0 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation 1)

2.1 Progress JMI Forest Demarcation And CF (867.5 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

2.2 Progress JMI-agreement Purchasing Carbon Credit (136.7 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation 3)

2.3 Progress JMI-Protected Forest (1.2 MB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

2.4 Progress JMI-Commercial Plantation (1.8 MB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

3 Timber Flow And Control Study (122.1 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

4 Task Group 1 Forest Financing (147.1 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

5 Task Group 2 Community Forestry (152.6 KB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

6 Draft Report Of NFP Study (19.7 KB)

បទបង្ហាញ៩ (Presentation​ 9)

7 Benefit Sharing In REDD+ (1.2 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 37th TWG-FR Meeting (143.9 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/7YPnqnl5RMs

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៦ (36th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 36th TWG-FR Meeting (74.5 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation 1)

2 ToRs Of TWG-FR And Secretariat (117.0 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation 2)

3 Update List Of TWG-FR Member (125.6 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation 3)

4 Midterm Review Progress of TWG-FR’s JMI 2012-13 (35.8 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation 4)

5 The last five years RGC budget support to FA’s Program (19.3 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation 5)

6 Water And Forest For Life And Development (3.5 MB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation 6)

7 Report From Task Group 1 Forest Financing (134.6 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation 7)

8 Report From Task Group 2 Community Forestry (81.9 KB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation 8)

9.Review Implementation Status of NFP & Baseline Indicators (315.3 KB)

បទបង្ហាញ៩ (Presentation 9)

10 Forests And Biodiversity Project (218.5 KB)

បទបង្ហាញ១០ (Presentation 10)

11 National Biodiversity Targets And Indicators (2.2 MB)

បទបង្ហាញ១១ (Presentation 11)

12 REDD+ Activities In Flooded Forest (1.9 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 36th TWG-FR Meeting (124.5 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV)  http://youtu.be/vd0MmqK8OQQ

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៥ (35th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 35th TWG-FR Meeting (71.7 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

2 Review ToRs Of TWG-FR And Secretariat (117.3 KB)

បទបង្ហាញ​​​២ (Presentation 2)

3 Establishment Of TWG-FR Subgroups (214.3 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation 3)

4 TWG-FR Work Plan 2013 (16.2 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation 4)

5 CI Review Mission Report (339.3 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation 5)

7 Update On Preparation Of Prey Long Sub-decree (1.1 MB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation 6)

8 Progress Implementation WP2012, And WP2013. (147.7 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation 7)

9 Sub-national FA Work Plan (58.7 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 35th TWG-FE Meeting (86.6 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV)  http://youtu.be/rtTqxhmOJek

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៤ (34th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 34th TWG-FR Meeting (72.8 KB)

បទបង្ហាញ​១ (Presentation 1)

3 Update Of TWG-F&E Member List (109.3 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation 2)

5 Development Of FA NFP Work Plan 2013 (60.5 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation 3)

6 Progress Implementation Work Plan 2012 (67.0 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation 4)

7 Progress Sharing NFP Work Plan 2013 (141.0 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation 5)

8 Progress Implementing REDD Road Map-Khmer (327.8 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation 6)

10 Progress National Forest Inventory (2.3 MB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation 7)

11 Progress Development Cambodia Climate Change Strategy (492.2 KB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation 8)

12 NSDP Approach Paper (627.8 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 34th TWG-FR Meeting (120.0 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/RrHB4G_k7LA

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣៣ (33rd TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 33rd TWG-FE Meeting (56.9 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

2 Approval JMI Of TWG-F&E (30.1 KB)

បទបង្ហាញ​ ២ (Presentation 2)

3 New Elaborated Land Policy (375.1 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

4 Progress Implementation NFP Work Plan 2012 (128.1 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

5 Preparation Of FA Annual Work Plan 2013 (136.9 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 33rd TWG-FE Meeting (82.8 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣២ (32nd TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 32nd TWG-FE Meeting (69.6 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

2 TWG Network Meeting On Development Effectiveness (67.0 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

4 Update On The UN-REDD Process (377.7 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

5 DPs Support To Implement The Approved-NFP Task Force (123.6 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

7 Status On Revision Of Forestry Law (347.9 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

8 Draft Of Agricultural Land Law (220.0 KB)

បទបង្ហាញ ៦ (Presentation 6)

10 Sub-decree On Prey Long-draft (1.2 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 32nd TWG-FE Meeting (94.1 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/iqnqrFXu_qk

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣១ (31st TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 31st TWG-FE Meeting (30.2 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

2 Request From UNESCO For Membership Of TWG-F&E (219.9 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

3 NFP Work Plan And Budget 2012 (61.5 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

4 Work Plan For Strengthening Aid Coordination Mechanism In FA (32.7 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

7 Following Up The Public Statement On Illegal Logging (507.6 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

10 Prey Long Management Plan Process (4.7 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 31st TWG-F&E Meeting (112.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣០ (30th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 30th TWG-F&E Meeting (124.3 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

3 Comment on the Mid-term Review of NSDP 2009-13 (48.0 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

4 Planning process & Sub national planning (420.7 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

5 Update On Support Disbursement In 2011 (43.0 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

6 Request For Information On Support In 2012 (15.2 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

8 Results Of The M&E And Aid Coordination Studies (89.1 KB)

បទបង្ហាញ ៦ (Presentation 6)

10 Capacity Building Need Assessment Study (464.5 KB)

បទបង្ហាញ ៧ (Presentation 7)

11 Draft TWG-F&E 2012 Work Plan And Calendar (42.0 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 30th TWG-F&E Meeting (115.6 KB)

ផ្សាយលើ TV(broadcasted on TV) http://youtu.be/EhkJAOxMSJc

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៩ (29th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 29th TWG-FE Meeting (97.6 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

1 Status And Access To Data (AFD) (18.4 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

2 Preparation For National Budget 2012 And Priority Areas (794.4 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

3 M&E Study (55.5 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

4 Aid Coordination (5.4 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

5 Status From The Law Enforcement Department (4.5 MB)

បទបង្ហាញ ៦ (Presentation 6)

6 Support To Law Enforcement (694.4 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 29th TWG-FE Meeting (103.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៨ (28th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 28th TWG-FE Meeting (67.5 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

1 Progress Report Of TWG-F&E Work Plan 2010-2011 (71.2 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

2 Result Of Forest Cover Assessment 2010 (3.7 MB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

3 Presentation On REDD Project In Oddor Meanchey (159.9 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

4 Presentation On FLEG And REDD By EU Mission (702.3 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

5 Update On REDD Roadmap (117.0 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 28th TWG-FE Meeting (91.0 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៧ (27th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 27th TWG-FE Meeting (80.9 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

1 FA NFP Work Plan-5Year And 2011 (164.0 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

2 JMI-1 Reforestation (879.6 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

3 JMI-2 Forest Demarcation (2.1 MB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

4 JMI-3 Community Forestry (2.7 MB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

5 FLEG ASIA Presentation (440.8 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 27th TWG-FE Meeting (43.0 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៦ (26th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 26th TWG-FE Meeting (67.1 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

1 Update On The NFP (14.8 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

2 Progress On Development Of NFP Work Plan 2011 (44.8 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

3 Update On The REDD Road Map (61.4 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

4 Update From The ASEM FLEGT Meeting (231.0 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)

5 FA Crack Down On Illegal Logging (234.2 KB)

បទបង្ហាញ ៦ (Presentation 6)

6 Mapping On Community Forestry Sites And CF Database (1.3 MB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 26th TWG-FE Meeting (50.7 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៥ (25th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 25th TWG-FE Meeting (92.3 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

1 Status On The CMDG7 (345.2 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

2 Reviewing Status Of NFP At MAFF (172.9 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

3 Progress Report JMI And Proposed New JMI (47.7 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

TWG-FR JMI 2014-2018 (1019.1 KB)

បទបង្ហាញ ៥ (Presentation 5)
កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 25th TWG-FE Meeting (55.0 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៤ (24th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 24th TWG-FE Meeting (83.8 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

1 RGC’s Strategic Framework For Development (42.6 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

2 NFP Work Plan 2010 (24.0 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

3 Development Of NFP Five-Year Work Plan (191.2 KB)

បទបង្ហាញ ៤ (Presentation 4)

4 Results Of The COP15 And Opportunities (339.7 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 24th TWG-FE Meeting (50.8 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២៣ (23rd TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda 23rd TWG-FE Meeting (51.3 KB)

បទបង្ហាញ ១ (Presentation 1)

2 Progress Of NFP Development (14.9 KB)

បទបង្ហាញ ២ (Presentation 2)

3 NSDP Update 2009-2013 Of Forest Sector (76.2 KB)

បទបង្ហាញ ៣ (Presentation 3)

4 Update On Climate Change (761.9 KB)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 23rd TWG-F&E Meeting (28.6 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២២ (22nd TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 22nd TWG-FE Meeting (44.8 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២១ (21st TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 21st TWG-FE Meeting (55.4 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២០ (20th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 20th TWG-FE Meeting (56.7 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៩ (19th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 19th TWG-FE Meeting (118.6 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៨ (18th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 18th TWG-FE Meeting (133.5 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៧ (17th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 17th TWG-FE Meeting (62.5 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៦ (16th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 16th TWG-F&E Meeting (205.9 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៥ (15th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 15th TWG-F&E Meeting (83.8 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៤ (14th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 14th TWG-F&E Meeting (78.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១៣ (13th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)  

Minutes 13th TWG-F&E Meeting (125.3 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១២ (12th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 12th TWG-F&E Meeting (113.4 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១១ (11th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 11th TWG-F&E Meeting (109.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១០ (10th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 10th TWG-F&E Meeting (126.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៩ (9th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 9th TWG-F&E Meeting (112.1 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៨ (8th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 8th TWG-F&E Meeting (116.7 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៧ (7th TWG-FR Meeting)

របៀបវារះ (Agenda)

Minutes 7th TWG-F&E Meeting (106.7 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៦ (6th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 6th TWG-F&E Meeting (45.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៥ (5th TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 5th TWG-F&E Meeting (34.1 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៤ (4th TWG-FR Meeting)
កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី៣ (3rd TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 3rd TWG-F&E Meeting (18.3 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី២ (2nd TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 2nd TWG-F&E Meeting (18.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ TWG-FR លើកទី១ (1st TWG-FR Meeting)

កំណត់ហេតុ (Minutes)

Minutes 1st TWG-F&E Meeting (16.1 KB)

danida_eu-1