ដំណើរទស្សនកិច្ច TWG-FR

TWG-FR Retreat

ដំណើរទស្សនកិច្ច TWG-FR (TWG-FR Retreat to Kg. Thom and Preah Vihea Province)

កម្មវិធីទស្សនកិច្ច TWG-FR (Program of TWG-FR Retreat-2)
https://youtu.be/isvuZmjWWRY

ដំណើរទស្សនកិច្ច TWG-FR លើកទី១ (TWG-FR Retreat-1)

កម្មវិធីទស្សនកិច្ច TWG-FR (Program Retreat-1)

Program TWG-FR Retreat-1 (22.8 KB)

វគ្គ១ (Part 1)
វគ្គ២ (Part 2)
វគ្គ៣ (Part 3)
វគ្គ៤ (Part 4)
វគ្គ៥ (Part 5)

កិច្ចប្រជុំ
Meetings

danida_eu-1