កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

Development Partner Meeting

កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (Development Partner Meeting on 4-March-2016)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda DP Meeting 14 June 2016 (12.9 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

1-DPs And NGOs Support Given To New Authority (9.0 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

2-Update Community Forestry Group (63.4 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

3-Update Forest Financing Group (1.6 MB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

4-1 Progress Of The Implementation Of NFP Work Plan 2016 (92.6 KB)

4-2 NFP Work Plan 2016-18 (106.7 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

6-Draft Progress Report Of TWG-FR JMI For 2014-2015 (48.8 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7-Draft Proposed New TWG-FR JMI For 2016-2018 (18.6 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

8-Update Prey Long Assessment (88.2 KB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

9-Update Of The Forest Investment Program (726.5 KB)

បទបង្ហាញ៩ (Presentation​ 9)

10-Proposed TWG-FR Retreat (21.0 KB)

បទបង្ហាញ១០ (Presentation​ 10)

11-Draft Agenda Of The 47th TWG-FR Meeting (21.5 KB)

កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (Development Partner Meeting on 4-March-2016)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda DP Meeting 4 March 2016 (11.0 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

3-NAMA To Develop A Sustainable Charcoal Value Chain (5.1 MB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

6-Update The CCPF Trust Fund Launch (1.3 MB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

7-Update Community Forestry Group (65.7 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

8-1-Completion Report On Implementing NFP Work Plan 2015 (120.4 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

8-2-NFP Work Plan 2015-18 (76.8 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

9-TWG-FR Work Plan 2016-Draft (14.3 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

12-Draft Agenda Of The 46th TWG-FR Meeting (22.2 KB)

កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (Development Partner Meeting on 2-December-2015)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda DP Meeting-2 Dec 2015 (35.7 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

7-Presentation Of NAMA By GERES (1.4 MB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

8-1-Progress Of The Implementation Of NFP Work Plan 2015 (135.2 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

8-2-NFP Work Plan 2015-18 (139.1 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

10-Task Group CF Dec 2015 (127.8 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

11-Draft Agenda Of The 46th TWG-FR Meeting (44.9 KB)

កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (Development Partner Meeting on 10-September-2015)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda DP Meeting-10 Sep 2015 (9.3 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

1-1-NFP Work Plan 2015-Sep (78.9 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

1-2-NFP Work Plan 2015-18-Sep (88.5 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

4-Update Forest Financing Group (656.5 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

5-Update Community Forestry Group (85.4 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

6-Impact Assessment Of Wood-fuels On Cambodian Forests (3.5 MB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7-Central Cardamom Protected Forest Trust Fund (773.8 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

8-Introduction To Environmental Code (310.0 KB)

បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

11-Draft Agenda Of The 45th TWG-FR Meeting (21.1 KB)

កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (Development Partner Meeting on 5-June-2015)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda DP Meeting-5 Jun 2015 (23.6 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

1-1 Progress Of The Implementation Of NFP WP 2015 (98.3 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

1-2-NFP Work Plan 2015-18 (108.3 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

2-Update Forest Financing Group (598.2 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

3-Update Community Forestry Group (78.8 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

5-The 1st NTFP Forum (1002.5 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

7-Update Community Forestry Group (78.6 KB)

កិច្ចប្រជុំ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (Development Partner Meeting on 16-February-2015)

របៀបវារះ (Agenda)

Agenda DP Meeting-16 Feb 2015 (24.9 KB)

បទបង្ហាញ១ (Presentation​ 1)

1-Completion of Annual NFP Work Plan 2014 (204.0 KB)

បទបង្ហាញ២ (Presentation​ 2)

2-Update NFP Work Plan For 2014-2018 (85.8 KB)

បទបង្ហាញ៣ (Presentation​ 3)

3-TWG-FR Work Plan 2015-Draft (26.9 KB)

បទបង្ហាញ៤ (Presentation​ 4)

4-TWG-FR Strengthening Exercise (291.6 KB)

បទបង្ហាញ៥ (Presentation​ 5)

5.2-NFP Results Framework (349.0 KB)

បទបង្ហាញ៦ (Presentation​ 6)

6-Update Forest Financing Group (301.0 KB)

បទបង្ហាញ៧ (Presentation​ 7)

7-Update Community Forestry Group (78.6 KB)

 បទបង្ហាញ៨ (Presentation​ 8)

8-Agriculture Strategic Development Plan 2014-18 (728.0 KB)

 បទបង្ហាញ៩ (Presentation​ 9)

10-Mondulkiri Protected Forest Road Project (851.8 KB)

 បទបង្ហាញ១០ (Presentation​ 10)

14-Result of Study on Impacts of Charcoal Production (756.8 KB)


កិច្ចប្រជុំ
Meetings

danida_eu-1