អំពី​TWG-FR

             ក្រុម​ការងារ​បច្ចេក​ទេស​ចម្រុះ​ស្តីពី​កំណែ​ទម្រង់​ព្រៃឈើ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៤ ដើម្បី​ជា​យន្តការ​មួយ សម្រាប់​ការ​សម្រប​សម្រួល​រវាង​រដ្ឋាភិ​បាល​និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​សម្រាប់​គាំទ្រនិង​ពង្រឹង​សកម្មភាព​អភិវឌ្ឍន៍​នៅក្នុង​កំណែ​ទម្រង់​ព្រៃឈើ។ មុខងារ​បន្ថែម ក្រុម​ការងារ​បច្ចេក​ទេស​ចម្រុះស្តី​​ពី​​កំណែ​​ទម្រង់​​ព្រៃ​​ឈើ​ផ្តល់​ជំនួយបច្ចេក​ទេស​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុងការ​ជួយ​កំណត់ការងារអាទិភាព ធ្វើសុខុម​កម្មស​កម្មភាព ធ្វើ​​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ការ​កៀគរធន​ធាននិង​គាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំក្នុងការ ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់វិស័យព្រៃឈើដើម្បីចូលរួម​​វិភាគទានដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

          ជា​ធម្មតា កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ចម្រុះ​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​ព្រៃ​ឈើ​មាន​៤​ដង​ក្នុង​១ឆ្នាំ។ ក្នុង​ករណី​​ចាំបាច់​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​និង​​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ខាងដៃ​គូអភិវឌ្ឍន៍​អាច​កោះ​អញ្ជើញ​ប្រជុំ​បន្ថែម។ ក្រុម​ការងារ​បច្ចេក​ទេស​ចម្រុះ​ស្តីពី​កំណែ​ទម្រង់​ព្រៃ​ឈើមាន ជំនួយ​ពីលេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​មួយ​ដែល​ជួយ​ផ្តល់​ការប្រឹក្សា​ខាង​ការងារ​​បច្ចេក​ទេស​និង​ការ​ចាត់​ចែង និង​​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​​ដើម្បីជួយគាំទ្រនិងសម្របសម្រួល​ក្នុងការ​បំពេញ​អាណត្តិរបស់ក្រុមការងារ។ ការ​គាំ​ទ្រ​ដំបូង​នេះ​​គឺ​ចាប់​ផ្តើម​ពី​គម្រោង​​គ្រាប់​​ពូជ​ឈើ​​​កម្ពុជា​​ដែលគាំ​ទ្រ​ដោយ​ទី​ភ្នាក់ងារ អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសដាណឺម៉ាក (DANIDA)។

- តួនាទីភារកិច្ចនៃ TWG-FR

- តួនាទីភារកិច្ចនៃលេខាធិកាដ្ឋាន TWG-FR

- សមាជិកក្រុម TWG-FR

ឯ.ឧ អ៊ុង សំអាត

ប្រធានក្រុមការងារ TWG-FR

ទូរស័ព្ទ:

012 239​ 086

អ៊ីម៉ែល:

ung_samath@yahoo.com

លោកស្រី សែន​ដ្រា ស្តាកា

ប្រធានសម្របសម្រួលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ទូរស័ព្ទ:

012​ 810 214

អ៊ីម៉ែល:

sstajka@usaid.gov

លោក សុខ ស្រ៊ុន

អ្នកសម្របសម្រួល TWG-FR

ទូរស័ព្ទ:

012 940 936

អ៊ីម៉ែល:

twgforestry@gmail.com

លោក អៀង សាវ៉េត

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

ទូរស័ព្ទ:

012​ 915 372

អ៊ីម៉ែល:

savet2003@yahoo.com

About TWG-FR

The Technical Working Group on Forestry Reform (TWG-FR) was established on 19 November 2004 to provide a mechanism for government-donor coordination for supporting and strengthening development activities within forestry Reform. In addition, TWG-FR provides technical assistance to the Royal Government of Cambodia in identifying priority areas, harmonizing of activities, improving the utilization, mobilization of resources and support efforts to strengthen the sector’s capacity to contribute to economic growth.TWG-FR meetings are regularly called at least four (4) times per year. If necessary the Chairman and the Coordinator can at any time call for additional meetings. The TWG-FR is assisted by a Secretariat who provides managerial and technical advice, and logical assistance to support and facilitate mandate fulfillment. This initiative originates from the DANIDA supported Cambodia Tree Seed Project.

- Term of Reference of TWG-FR

- Term of Reference TWG-FR Secretariat

- Members of TWG-FR

H.E Ung Sam Ath

TWG-FR Chairman

Phone:

012 239 086

E-mail:

ung_samath@yahoo.com

Ms. Sandra Stajka

TWG-FR Lead Facilitator

Phone:

012 810 214

E-mail:

sstajka@usaid.gov

Mr. Sok Srun

TWG-FR Coordinator

Phone:

012 940 936

E-mail:

twgforestry@gmail.com

Mr. Eang Savet

FA Senior Official

Phone:

012​ 915 372

E-mail:

savet2003@yahoo.com

danida_eu-1